ซิม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์

ซิมทรูวิชั่นส์เอนิแวร์
ซิม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์
ซิมทรูวิชั่นส์เอนิแวร์

 ซิม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ แพ็คเกจทรูวิชั่น เอนี่แวร์
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ ที่สมัครใหม่ และสมาชิกเดิม ที่ (1) เปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (จำกัด) (“เรียลมูฟ”) ในนามบุคคลธรรมดาทั้งในระบบเติมเงิน และระบบรายเดือนในรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด และ (2) ดาวน์โหลดทรูวิชั่นส์ เอนี่แวร์ แอพพลิเคชั่น เพื่อใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมทำการสมัครใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว (ต่อไปเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) จะได้รับฟรี โบนัสใช้ 3G+/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) เพื่อใช้รับชมช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ ผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนี่แวร์ แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“โบนัส”) โดยมีเงื่อนไขดังนี้1.1 ผู้ใช้บริการในระบบจ่ายรายเดือน:
สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556
(ก) รายการส่งเสริมการขายที่มีค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนตั้งแต่ 699 บาทขึ้นไป
จะได้รับฟรี โบนัสใช้ 3G+/EDGE/GPRS สูงสุดรวม 12 กิกกะไบต์ (GB) โดยแบ่งเป็น 1 กิกกะไบต์ (GB) ต่อรอบบิล สูงสุด 12 รอบบิลนับแต่รอบบิลถัดจากรอบบิลที่ได้ทำ
การสมัครใช้งาน ทรูวิชั่นส์เอนี่แวร์ แอพพลิเคชั่น สำเร็จ(ข) รายการส่งเสริมการขายที่มีค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนต่ำกว่า 699 บาทจะได้รับฟรี โบนัสใช้ 3G+/EDGE/GPRS สูงสุดรวม 6 กิกกะไบต์ (GB) โดยแบ่งเป็น 500 เมกกะไบต์ (MB) ต่อรอบบิลสูงสุด 12 รอบบิลนับแต่รอบบิลถัดจากรอบบิลที่ได้ทำการสมัครใช้งาน ทรูวิชั่นส์เอนี่แวร์ แอพพลิเคชั่น สำเร็จ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 1.1 (ก) หรือ (ข) ข้างต้นทำการเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขาย ตามข้อ 1.1 (ก) หรือ (ข) ในระหว่างที่ระยะเวลาของการรับโบนัสของรายการส่งเสริมการขายเดิมยังไม่สิ้นสุด โบนัสที่ได้รับจากการเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายใหม่จะถูกปรับไปตามรายการส่งเสริมการขายที่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ทำการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย แต่จะได้รับตามระยะเวลาการรับโบนัสคงเหลือของรายการส่งเสริมการขายเดิมเท่านั้น1.2 ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน:
ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินที่สมัครใช้บริการ ในรายการส่งเสริมการขาย“ทรูวิชั่นส์ เอนี่แวร์” ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเติมเงินสะสมจนครบ 200 บาท ขึ้นไปในแต่ละรอบการใช้งาน (1 รอบมี 30 วัน) จะได้รับฟรีโบนัสใช้ 3G+/EDGE/GPRS 500 เมกกะไบต์ (MB) นานสูงสุด 12 รอบติดต่อกัน รอบละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยสิทธิที่ได้รับในรอบนั้น ๆ จะสามารถใช้งานได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโบนัส โดยผู้ใช้บริการจะได้รับโบนัสเมื่อได้รับ SMS แจ้งยืนยันจากเรียลมูฟแล้วเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(ก) หากในรอบใดผู้ใช้บริการไม่ได้เติมเงินให้ครบตามที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับโบนัสในรอบนั้นๆ

(ข) ผู้ใช้บริการได้เติมเงินจนได้รับโบนัสของรอบใหม่ แต่อยู่ระหว่างการใช้โบนัสของรอบก่อนยังไม่หมด ผู้ใช้บริการจะได้รับโบนัสสำหรับรอบใหม่เมื่อสิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิในรอบก่อน

(ค) อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายซิมทรูมูฟ เอช ทรูวิชั่น เอนี่แวร์ แบบเติมเงิน

1) โทรออก ทุกเครือข่าย นาทีละ 75 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

2. ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท

3. ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท

4. 3G+/EDGE/GPRS กิโลไบท์ละ 0.001 บาท เศษของกิโลไบท์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบท์ (3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)

5. Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

อัตราค่าบริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้ใช้บริการในข้อ 1. หมายรวมถึงผู้ใช้บริการแบบ “มัลติซิม” เฉพาะเลขหมายหลักเท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าทรูไลฟ์พลัส แพ็กเกจ “ดู+โทร” เลขหมายที่ผูกสิทธิ์รับกล่องรับสัญญาณฯฟรี และ เลขหมายที่ผูกสิทธิ์กับกล่องขายขาด และกลุ่มพนักงานทรู
4. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้า time base
5. ในระหว่างที่รับโบนัส ผู้ใช้บริการจะต้องคงสถานะเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ และใช้งานทรูวิชั่นส์เอนี่แวร์ แอพพลิเคชั่นอยู่ตลอดในระยะเวลาการรับสิทธิ นอกจากนี้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร มิฉะนั้นจะถือว่าสิ้นสิทธิได้รับโบนัสในแพ็กเกจนี้
6. ระบบจะคำนวณการใช้งาน 3G+/EDGE/GPRS ตามโบนัสนี้ก่อน จึงจะคำนวณปริมาณการใช้งานหรือคิดค่าบริการในส่วนที่ใช้เกินจากโบนัสที่ได้รับ(ถ้ามี) ตามสิทธิและอัตราค่าใช้บริการในแพ็คเกจหรือรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
7. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็คเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้เลขหมายอื่นหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
8.  หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที8.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

8.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือ รับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

9. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ
10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
11. รายการส่งเสริมการขายและ/หรือแพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ เรียลมูฟ กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ www.truemove-h.com หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย
12. บริการทรูวิชั่นส์เป็นบริการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู วิขั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด

About admin

Check Also

คุณสมบัติกล่อง True ID innohybrid

  รองรับความคมชัดระดับ 4K ดูคอนเทนต์แบบออนดีมานต์ได้ตามใจ จากแอปทรูไอดี โหลดแอปดัง NetFlix, VIU, iQIYI, WeTV และอื่นๆ ดูสด ดูย้อนหลังได้ถึง 7 วัน …